+603 2603 7700
EN BM

BizCashPlus

BizCashPlus adalah sebuah program pembiayaan bertujuan untuk membantu Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) untuk keperluan modal kerja.


Tujuan

 • Modal kerja

Kelayakan

 • Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) seperti yang didefinisikan oleh SME Corporation Malaysia (SME Corp).
 • Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), atau pejabat pihak berkuasa / daerah (untuk Sabah dan Sarawak), atau badan berkanun untuk penyedia perkhidmatan professional.
 • Minimum 51% pegangan saham dan Lembaga Pengarah dipegang oleh rakyat Malaysia.
 • Telah beroperasi sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dari tarikh permohonan (ini termasuklah penukaran / penaiktarafan syarikat berstatus Persendirian dan Perkongsian di bawah aktiviti perniagaan yang serupa).
 • Perniagaan patuh shariah.

Fasiliti Pembiayaan

 • Pembiayaan Komoditi Murabahah Berjangka-i (CMTF-i)

Had Pembiayaan

 • Minimum: RM100,000.00
 • Maksimum: RM1.0 juta

Kadar Keuntungan

 • Minimum: KPA + 0.0% setahun
 • Maksimum: KPA + 2.0% setahun

Margin Pembiayaan

 • Modal Kerja: Sehingga 100%

Tempoh Pembiayaan

 • Sehingga 5 tahun

Cagaran

 • Perlindungan jaminan oleh Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP).
 • Jaminan peribadi / jaminan bersama dan berasingan / jaminan korporat.

Takaful

 • Perlindungan takaful adalah wajib jika aset diberi sebagai cagaran kepada pembiayaan tersebut (jika ada). Anda diberi pilihan untuk memilih perkhidmatan yang diberi oleh operator Takaful.

Lembaran Pendedahan Produk

BizCashPlus

Any further enquiries, please contact our Customer Contact Centre at 03-2603 7700 or email

Skim Pembiayaan Perusahaan Sosial

Bantuan kewangan khusus kepada Perusahaan Sosial Asas dan Perusahaan Sosial Diakreditasi bagi membiayai pemerolehan aset dan/atau keperluan modal kerja.

SME Technology Transformation Fund (STTF)

Kembangkan perniagaan anda melalui adaptasi teknologi & digital dan automasi dengan STTF.

Dana Kemampanan PMKS Bumiputera

Membantu usahawan Bumiputera dalam kategori mikro dan kecil untuk meningkatkan perniagaan mereka ke tahap yang lebih tinggi samada dari segi kapasiti pengeluaran, penembusan pasaran serta daya saing.