+603 2603 7700
EN BM

Client Charter

We strive to provide efficient and effective services to customers based on the following Client Charter :
The Client Charter will be reviewed from time to improve its effectiveness

Piagam Pelanggan


Kami bertekad untuk memberi perkhidmatan yang cekap, mesra dan jujur kepada pelanggan-pelanggan berdasarkan Piagam berikut :

Dokumen Asas untuk Permohonan Pembiayaan

 1. Dokumen Syarikat Berstatus Sendirian Berhad / Berhad
  • Borang 9, 24, 44 & 49
  • Borang 13 & 32A [jika berkenaan]*
  • Tatacara dan Tatawujud Urusan Syarikat [M&A]
  • Salinan lesen atau sijil-sijil lain yang berkenaan. [jika berkenaan]
 2. Dokumen Syarikat Berstatus Persendirian / Perkongsian
  • Borang Pendaftaran Perniagaan.
  • Perjanjian Perkongsian [jika ada].
  • Bil-bil utiliti untuk 3 bulan terkini.
 3. Latarbelakang Perniagaan / Pemegang Saham / Pemilik / Pengarah / Pengurusan Utama
  • Borang Penyata Diri dan Salinan MyKad / Salinan Passport
  • Profil Syarikat / Firma [jika Pemegang Saham adalah entiti korporat]
  • Profil Pengarah dan Kakitangan Pegurusan Utama
 4. Jika Pemohon telah Beroperasi
  • Penyata Kewangan / Penyata Kewangan Beraudit untuk 3 tahun terakhir
  • Senarai Penerima Biaya Utama. Jumlah & Umuran. [jika berkenaan]
  • Senarai Pemberi Biaya Utama. Jumlah & Umuran [jika berkenaan]
  • Penyata Bank terkini [untuk 6 bulan lepas]
 5. Jika Pemohon Mempunyai Pembiayaan Dari Institusi Kewangan Lain
  • Surat Tawaran Pembiayaan
  • Penyata Bank / Penyata Akaun Semasa yang terkini.
 6. Jika Menyewa / Memajak Premis Perniagaan / Bangunan
  • Penjanjian Penyewaan atau Pemajakan
  • Surat Pelepasan daripada Pemilik Tanah / Bangunan
  • Perjanjian Penyewaan Sublet [jika ada]
 7. Jika Melibatkan Cagaran Aset Milik Pihak Ketiga
  • Dokumen Pemilik
  • Surat Kebenaran untuk mencagarkan aset pemilik
  • Laporan Penilaian Hartanah yang dialamatkan kepada SME Bank oleh Panel Penilai yang berdaftar dengan SME Bank.
 8. Jika Melibatkan Jaminan Pihak Ketiga
  • Borang Penyata Diri Penjamin [jika perseorangan]
  • Surat Akaun Pendedahan Pembiayaan dari Jaminan Pemohon

Nota: Bank mungkin memerlukan maklumat tambahan yang berkaitan, jika perlu.

*Piagam Pelanggan ini akan dikaji dari semasa ke semasa bagi mempertingkatkan keberkesannya.