+603 2603 7700
EN BM

Pembiayaan Komoditi Murabahah Berjangka-i (CMTF-i)

CMTF-i adalah pembiayaan berjangka berlandaskan Syariah untuk tujuan pembelian aset tetap dan/ atau modal kerja dan dikira berdasarkan kadar tetap atau rata atau berubah.


Konsep Syariah

Berdasarkan prinsip Syariah Komoditi Murabahah melalui Tawarruq

  • Komoditi Murabahah adalah Murabahah (kos-tambah-keuntungan) melalui aturan Tawarruq. Tawarruq terdiri daripada dua kontrak jualan dan belian. Yang pertama melibatkan penjualan komoditi tertentu (seperti minyak sawit mentah) oleh Bank kepada Pelanggan secara tertangguh pada harga kos-tambah-keuntungan dalam tempoh masa yang dipersetujui. Seterusnya, Pelanggan akan menjual komoditi yang sama kepada pihak ketiga secara tunai dan langsung


Maklumat Lembaran Produk