Pengenalan

i-SURF merupakan kemudahan pembiayaan tambahan secara automatik untuk modal kerja bagi pelanggan sedia ada yang mempunyai cagaran hartanah dan/atau Sijil Pelaburan Am Mudharabah/ Sijil Simpanan Tetap dan mempunyai rekod bayaran balik yang memuaskan

Kelebihan

 • Pra kelulusan diberikan kepada pelanggan terpilih (tertakluk kepada amaun pembiayaan dan pihak berkuasa melulus)
 • Amaun pembiayaan sehingga RM3.0 juta
 • Kadar keuntungan yang berdaya saing
 • Tanpa yuran pemprosesan
 • Tanpa cagaran tambahan

 

Ciri-Ciri Utama

Tujuan Pembiayaan

 • Untuk membiayai modal kerja (termasuk yuran guaman, yuran setem dan kos pendaftaran dokumen)

 

Kelayakan

 • Pelanggan sedia ada SME Bank
 • Telah menjelaskan sekurang-kurangnya 30% pembiayaan berjadual sedia ada.
 • Rekod bayaran balik syarikat/firma untuk tempoh 12 bulan terakhir tidak melebihi satu (1) bulan tunggakan
 • Masih kekal di bawah status Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS)
 • Mempunyai cagaran sedia ada dalam bentuk hartanah dan/atau Sijil Pelaburan Am Mudharabah/ Sijil Simpanan Tetap
 • Tiada rekod penjadualan / penstrukturan semula sepanjang tempoh pembiayaan
 • Syarikat / firma adalah dalam keadaan mampu bayar

 

Kemudahan

 • Commodity Murabahah Tem Financing-i (CMTF-i) untuk keperluan modal kerja.

 

Had Pembiayaan

 • Jumlah kelulusan asal TOLAK baki pembiayaan sedia ada dan amaun yang belum dibuat pengeluaran; atau maksimum RM3.0 juta, yang mana lebih rendah

 

i-surf
Muat turun brosur